1397/05/26
حجم مبادلات به درصد 24 ساعت گذشته
acoin (acoin)
نرخ هش شبکه : 20.81 th/s
جایزه بلاک : 0.01
تعداد بلاک ها : 4556061
زمان استخراج بلاک : 40.00 ثانیه
میانگین استخراج : 34.3146 /23.3888
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000575 بیت کوین (cryptopia)
aricoin (ari)
نرخ هش شبکه : 7.30 gh/s
جایزه بلاک : 100.00
تعداد بلاک ها : 677020
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 3380.1166 /2445.9313
حجم مبادله : 0.28 btc
قیمت ارز : 0.00000007 بیت کوین (cryptopia)
auroracoin (aur)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 2.50
تعداد بلاک ها : 1530275
زمان استخراج بلاک : 5.00 دقیقه
میانگین استخراج : 9.9513 /5.6747
حجم مبادله : 0.48 btc
قیمت ارز : 0.00003200 بیت کوین (bittrex)
bata (bta)
نرخ هش شبکه : 4.72 gh/s
جایزه بلاک : 0.25
تعداد بلاک ها : 1070926
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 22.8664 /29.4318
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000653 بیت کوین (cryptopia)
bitbar (btb)
نرخ هش شبکه : 15.72 gh/s
جایزه بلاک : 0.06809879
تعداد بلاک ها : 291860
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.3246 /0.3012
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00033401 بیت کوین (cryptopia)
bitcoin (btc)
نرخ هش شبکه : 45666.17 ph/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 537137
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0006 /0.0006
حجم مبادله : 41029.50 btc
قیمت ارز : 1.00 بیت کوین (coinbase $6502.37)
bitcoincash (bch)
نرخ هش شبکه : 4179.65 ph/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 543767
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0066 /0.0067
حجم مبادله : 235.55 btc
قیمت ارز : 0.08246100 بیت کوین (bitfinex)
bitcoingold (btg)
نرخ هش شبکه : 8.35 mh/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 536294
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 1.7301 /0.1219
حجم مبادله : 27.07 btc
قیمت ارز : 0.00430010 بیت کوین (bitfinex)
blakecoin (blc)
نرخ هش شبکه : 33.65 th/s
جایزه بلاک : 25.15882997
تعداد بلاک ها : 763937
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 4.6969 /3.4520
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000098 بیت کوین (cryptopia)
cannabiscoin (cann)
نرخ هش شبکه : 17.58 th/s
جایزه بلاک : 70.00
تعداد بلاک ها : 3092035
زمان استخراج بلاک : 42.00 ثانیه
میانگین استخراج : 324.8855 /383.3233
حجم مبادله : 0.92 btc
قیمت ارز : 0.00000229 بیت کوین (bittrex)
catcoin (cat)
نرخ هش شبکه : 4.30 gh/s
جایزه بلاک : 50.00
تعداد بلاک ها : 132297
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 165.0809 /274.5544
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000005 بیت کوین (cryptopia)
crown (crw)
نرخ هش شبکه : 3588.43 ph/s
جایزه بلاک : 3.60
تعداد بلاک ها : 1979928
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0173 /0.0173
حجم مبادله : 1.59 btc
قیمت ارز : 0.00004052 بیت کوین (bittrex)
curecoin (cure)
نرخ هش شبکه : 662.25 th/s
جایزه بلاک : 6.50
تعداد بلاک ها : 238751
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 19.4275 /19.4275
حجم مبادله : 0.08 btc
قیمت ارز : 0.00001598 بیت کوین (bittrex)
dash (dash)
نرخ هش شبکه : 1.54 ph/s
جایزه بلاک : 1.67279914
تعداد بلاک ها : 921748
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0310 /0.0304
حجم مبادله : 682.33 btc
قیمت ارز : 0.02445100 بیت کوین (hitbtc)
digibyte (dgb)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 753.10057522
تعداد بلاک ها : 7150356
زمان استخراج بلاک : 15.00 ثانیه
میانگین استخراج : 98.3130 /79.6153
حجم مبادله : 52.53 btc
قیمت ارز : 0.00000397 بیت کوین (poloniex)
dnotes (note)
نرخ هش شبکه : 39.37 gh/s
جایزه بلاک : 20.36265625
تعداد بلاک ها : 2191219
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 95.7475 /92.8945
حجم مبادله : 0.13 btc
قیمت ارز : 0.00000233 بیت کوین (cryptopia)
dogecoin (doge)
نرخ هش شبکه : 174.55 th/s
جایزه بلاک : 10000.00
تعداد بلاک ها : 2350160
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 50.0691 /38.1825
حجم مبادله : 17.34 btc
قیمت ارز : 0.00000036 بیت کوین (poloniex)
einsteinium (emc2)
نرخ هش شبکه : 107.08 gh/s
جایزه بلاک : 4.00
تعداد بلاک ها : 2026793
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 31.6303 /22.6661
حجم مبادله : 3.41 btc
قیمت ارز : 0.00001218 بیت کوین (bittrex)
emark (dem)
نرخ هش شبکه : 1.92 ph/s
جایزه بلاک : 50.00
تعداد بلاک ها : 1905476
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 346.6074 /366.8217
حجم مبادله : 0.03 btc
قیمت ارز : 0.00000119 بیت کوین (cryptopia)
emerald (emd)
نرخ هش شبکه : 1.03 gh/s
جایزه بلاک : 0.10
تعداد بلاک ها : 7193248
زمان استخراج بلاک : 20.00 ثانیه
میانگین استخراج : 205.7180 /141.4582
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000093 بیت کوین (cryptopia)
ethereum (eth)
نرخ هش شبکه : 281.26 th/s
جایزه بلاک : 3.00
تعداد بلاک ها : 6161739
زمان استخراج بلاک : 15.00 ثانیه
میانگین استخراج : 0.0081 /0.0081
حجم مبادله : 12.89 btc
قیمت ارز : 0.04618000 بیت کوین (cex.io)
ethereum-classic (etc)
نرخ هش شبکه : 15.02 th/s
جایزه بلاک : 4.00
تعداد بلاک ها : 6384344
زمان استخراج بلاک : 15.00 ثانیه
میانگین استخراج : 0.1775 /0.1705
حجم مبادله : 347.06 btc
قیمت ارز : 0.00209200 بیت کوین (poloniex)
feathercoin (ftc)
نرخ هش شبکه : 3.72 gh/s
جایزه بلاک : 40.00
تعداد بلاک ها : 2313306
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 2.2379 /2.6097
حجم مبادله : 1.99 btc
قیمت ارز : 0.00000725 بیت کوین (bittrex)
florincoin (flo)
نرخ هش شبکه : 360.36 gh/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 2908525
زمان استخراج بلاک : 40.00 ثانیه
میانگین استخراج : 37.3507 /33.9848
حجم مبادله : 3.03 btc
قیمت ارز : 0.00000751 بیت کوین (bittrex)
gamecredits (game)
نرخ هش شبکه : 687.47 gh/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 2128623
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 8.7199 /7.0514
حجم مبادله : 16.04 btc
قیمت ارز : 0.00003339 بیت کوین (poloniex)
groestlcoin (grs)
نرخ هش شبکه : 4.88 th/s
جایزه بلاک : 5.00
تعداد بلاک ها : 2215466
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0611 /0.0652
حجم مبادله : 41.69 btc
قیمت ارز : 0.00009422 بیت کوین (bittrex)
gulden (nlg)
نرخ هش شبکه : 468.68 gh/s
جایزه بلاک : 80.00
تعداد بلاک ها : 793742
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 69.0823 /50.4457
حجم مبادله : 2.09 btc
قیمت ارز : 0.00000621 بیت کوین (bittrex)
joulecoin (xjo)
نرخ هش شبکه : 165.94 th/s
جایزه بلاک : 4.00
تعداد بلاک ها : 3514904
زمان استخراج بلاک : 45.00 ثانیه
میانگین استخراج : 721.5088 /686.1719
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000036 بیت کوین (cryptopia)
litecoin (ltc)
نرخ هش شبکه : 204.35 th/s
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 1475447
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0329 /0.0329
حجم مبادله : 42.07 btc
قیمت ارز : 0.00877000 بیت کوین (hitbtc)
mazacoin (maza)
نرخ هش شبکه : 553.63 th/s
جایزه بلاک : 500.00
تعداد بلاک ها : 1111998
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 3452.2363 /5261.0017
حجم مبادله : 0.04 btc
قیمت ارز : 0.00000005 بیت کوین (cryptopia)
mazacoin (mzc)
نرخ هش شبکه : 630.68 th/s
جایزه بلاک : 500.00
تعداد بلاک ها : 1073300
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 6303.7696 /6375.6651
حجم مبادله : 1.06 btc
قیمت ارز : 0.00000008 بیت کوین (cryptopia)
megacoin (mec)
نرخ هش شبکه : 4.67 gh/s
جایزه بلاک : 6.25
تعداد بلاک ها : 1032697
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 447.0945 /403.0481
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000076 بیت کوین (cryptopia)
monacoin (mona)
نرخ هش شبکه : 2.47 th/s
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 1413400
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.3101 /0.2591
حجم مبادله : 10.74 btc
قیمت ارز : 0.00023947 بیت کوین (bittrex)
monero (xmr)
نرخ هش شبکه : 430.62 mh/s
جایزه بلاک : 4.86930501
تعداد بلاک ها : 1640657
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0114 /0.0115
حجم مبادله : 173.40 btc
قیمت ارز : 0.01467500 بیت کوین (bitfinex)
monetaryunit (mue)
نرخ هش شبکه : 7.63 th/s
جایزه بلاک : 18.00
تعداد بلاک ها : 794108
زمان استخراج بلاک : 40.00 ثانیه
میانگین استخراج : 118.9357 /150.0088
حجم مبادله : 3.61 btc
قیمت ارز : 0.00000401 بیت کوین (bittrex)
namecoin (nmc)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 412825
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0015 /0.0015
حجم مبادله : 1.05 btc
قیمت ارز : 0.00010501 بیت کوین (poloniex)
novacoin (nvc)
نرخ هش شبکه : 87.27 gh/s
جایزه بلاک : 4.39114612
تعداد بلاک ها : 442047
زمان استخراج بلاک : 7.50 دقیقه
میانگین استخراج : 1.5045 /1.4283
حجم مبادله : 0.07 btc
قیمت ارز : 0.00017546 بیت کوین (cryptopia)
nyancoin (nyan)
نرخ هش شبکه : 5.09 gh/s
جایزه بلاک : 21.0625
تعداد بلاک ها : 2340875
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 3231.1891 /2379.7370
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000011 بیت کوین (cryptopia)
orbitcoin (orb)
نرخ هش شبکه : 21.61 mh/s
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 2499770
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 2.7861 /1.3498
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00001574 بیت کوین (cryptopia)
peercoin (ppc)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 39.94407057
تعداد بلاک ها : 381898
زمان استخراج بلاک : 10.00 دقیقه
میانگین استخراج : 2.8650 /2.8872
حجم مبادله : 15.84 btc
قیمت ارز : 0.00018100 بیت کوین (hitbtc)
phoenixcoin (pxc)
نرخ هش شبکه : 94.17 mh/s
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 1826279
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 47.5861 /50.1988
حجم مبادله : 0.08 btc
قیمت ارز : 0.00000057 بیت کوین (cryptopia)
quark (qrk)
نرخ هش شبکه : 54.61 gh/s
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 5941638
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 30.2476 /31.6836
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000088 بیت کوین (cryptopia)
quatloo (qtl)
نرخ هش شبکه : 5.02 gh/s
جایزه بلاک : 4.2525
تعداد بلاک ها : 708688
زمان استخراج بلاک : 22.25 دقیقه
میانگین استخراج : 93.4756 /139.9251
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000120 بیت کوین (cryptopia)
sexcoin (sxc)
نرخ هش شبکه : 13.19 gh/s
جایزه بلاک : 6.25
تعداد بلاک ها : 2885317
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 459.7301 /244.6840
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000035 بیت کوین (cryptopia)
spots (spt)
نرخ هش شبکه : 6.45 gh/s
جایزه بلاک : 8.75
تعداد بلاک ها : 1203392
زمان استخراج بلاک : 1.17 دقیقه
میانگین استخراج : 1024.0826 /1024.0826
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000029 بیت کوین (cryptopia)
startcoin (start)
نرخ هش شبکه : 140.65 gh/s
جایزه بلاک : 5.00
تعداد بلاک ها : 1735620
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 302.2044 /213.2608
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000105 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>cannabiscoin (cann)
نرخ هش شبکه : 58.97 gh/s
جایزه بلاک : 70.00
تعداد بلاک ها : 2891918
زمان استخراج بلاک : 42.00 ثانیه
میانگین استخراج : 1106.9619 /855.6067
حجم مبادله : 4.11 btc
قیمت ارز : 0.00000550 بیت کوین (bittrex)
style=color:#ff2222;>crown (crw)
نرخ هش شبکه : 9.33 th/s
جایزه بلاک : 3.60
تعداد بلاک ها : 1913646
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 9952.4908 /9952.4908
حجم مبادله : 2.89 btc
قیمت ارز : 0.00008972 بیت کوین (bittrex)
style=color:#ff2222;>emerald (emd)
نرخ هش شبکه : 771.28 mh/s
جایزه بلاک : 0.10
تعداد بلاک ها : 7018677
زمان استخراج بلاک : 20.00 ثانیه
میانگین استخراج : 293.3918 /293.5445
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000102 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>gamecredits (game)
نرخ هش شبکه : 2.03 th/s
جایزه بلاک : 12.50
تعداد بلاک ها : 2076911
زمان استخراج بلاک : 1.50 دقیقه
میانگین استخراج : 1.6171 /2.8777
حجم مبادله : 3.72 btc
قیمت ارز : 0.00012363 بیت کوین (poloniex)
style=color:#ff2222;>groestlcoin (grs)
نرخ هش شبکه : 2.62 th/s
جایزه بلاک : 5.00
تعداد بلاک ها : 2105219
زمان استخراج بلاک : 1.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.1057 /0.1040
حجم مبادله : 61.92 btc
قیمت ارز : 0.00012804 بیت کوین (bittrex)
style=color:#ff2222;>gulden (nlg)
نرخ هش شبکه : 650.71 gh/s
جایزه بلاک : 100.00
تعداد بلاک ها : 774780
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 60.8292 /47.3400
حجم مبادله : 3.40 btc
قیمت ارز : 0.00000877 بیت کوین (bittrex)
style=color:#ff2222;>orbitcoin (orb)
نرخ هش شبکه : 16.17 mh/s
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 2467512
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 3.6187 /0.9801
حجم مبادله : 0.04 btc
قیمت ارز : 0.00003708 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>quark (qrk)
نرخ هش شبکه : 79.10 gh/s
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 5661870
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 16.9761 /17.6212
حجم مبادله : 0.05 btc
قیمت ارز : 0.00000130 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>spots (spt)
نرخ هش شبکه : 6.45 gh/s
جایزه بلاک : 8.75
تعداد بلاک ها : 1203392
زمان استخراج بلاک : 1.17 دقیقه
میانگین استخراج : 1024.0826 /1024.0826
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000029 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>tigercoin (tgc)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 3030068
زمان استخراج بلاک : 45.00 ثانیه
میانگین استخراج : 926.0873 /926.0873
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000040 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>unobtanium (uno)
نرخ هش شبکه : 4163.73 ph/s
جایزه بلاک : 0.01
تعداد بلاک ها : 1144484
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0000 /0.0000
حجم مبادله : 0.74 btc
قیمت ارز : 0.02459531 بیت کوین (cryptopia)
style=color:#ff2222;>worldcoin (wdc)
نرخ هش شبکه : 55.08 gh/s
جایزه بلاک : 12.56265730
تعداد بلاک ها : 3865104
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 433.4042 /433.4042
حجم مبادله : 0.01 btc
قیمت ارز : 0.00000101 بیت کوین (cryptopia)
style=font-size:.9em;color:#ff2222;>ethereum-classic (etc)
نرخ هش شبکه : 12.05 th/s
جایزه بلاک : 4.00
تعداد بلاک ها : 5740065
زمان استخراج بلاک : 15.00 ثانیه
میانگین استخراج : 0.2212 /0.2212
حجم مبادله : 203.16 btc
قیمت ارز : 0.00231201 بیت کوین (poloniex)
terracoin (trc)
نرخ هش شبکه : 72.09 ph/s
جایزه بلاک : 4.50
تعداد بلاک ها : 1304525
زمان استخراج بلاک : 2.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.4862 /0.6576
حجم مبادله : 0.09 btc
قیمت ارز : 0.00000913 بیت کوین (cryptopia)
tigercoin (tgc)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 1.00
تعداد بلاک ها : 3107168
زمان استخراج بلاک : 45.00 ثانیه
میانگین استخراج : 323.3250 /636.8695
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000004 بیت کوین (cryptopia)
unbreakable (unb)
نرخ هش شبکه : 117.21 th/s
جایزه بلاک : 50.00
تعداد بلاک ها : 83037
زمان استخراج بلاک : 5.00 دقیقه
میانگین استخراج : 6.7715 /6.7715
حجم مبادله : 5.11 btc
قیمت ارز : 0.00003050 بیت کوین (bittrex)
unobtanium (uno)
نرخ هش شبکه : 4233.48 ph/s
جایزه بلاک : 0.01
تعداد بلاک ها : 1166284
زمان استخراج بلاک : 3.00 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0000 /0.0000
حجم مبادله : 0.24 btc
قیمت ارز : 0.02242126 بیت کوین (cryptopia)
verge (xvg)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 730.00
تعداد بلاک ها : 2429732
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 217.8153 /157.9206
حجم مبادله : 196.64 btc
قیمت ارز : 0.00000213 بیت کوین (bittrex)
vertcoin (vtc)
نرخ هش شبکه : 647.51 gh/s
جایزه بلاک : 25.00
تعداد بلاک ها : 982461
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.6324 /0.5729
حجم مبادله : 3.87 btc
قیمت ارز : 0.00010619 بیت کوین (poloniex)
viacoin (via)
نرخ هش شبکه : 43.80 th/s
جایزه بلاک : 0.078125
تعداد بلاک ها : 5332465
زمان استخراج بلاک : 24.00 ثانیه
میانگین استخراج : 0.0040 /0.0038
حجم مبادله : 1.20 btc
قیمت ارز : 0.00012990 بیت کوین (bittrex)
worldcoin (wdc)
نرخ هش شبکه : 8.37 gh/s
جایزه بلاک : 11.82749250
تعداد بلاک ها : 3984225
زمان استخراج بلاک : 30.00 ثانیه
میانگین استخراج : 734.3051 /704.0747
حجم مبادله : 0.00 btc
قیمت ارز : 0.00000035 بیت کوین (cryptopia)
zcash (zec)
نرخ هش شبکه : 839.67 mh/s
جایزه بلاک : 10.000080
تعداد بلاک ها : 377391
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0068 /0.0090
حجم مبادله : 682.38 btc
قیمت ارز : 0.02230023 بیت کوین (hitbtc)
zencash (zen)
نرخ هش شبکه : ?
جایزه بلاک : 8.75
تعداد بلاک ها : 361038
زمان استخراج بلاک : 2.50 دقیقه
میانگین استخراج : 0.0729 /0.0680
حجم مبادله : 19.99 btc
قیمت ارز : 0.00304570 بیت کوین (bittrex)
نرخ مبادلات در 24 گذشته
رمز ارزحجم مبادلات حجم مبادلات به بیت کوین
bitcoin (btc)59973.56 btc59973.56
ethereum (eth)50520.472859.47
dash (dash)30495.01856.38
bitcoincash (bch)6250.69584.20
ethereum-classic (etc)193227.12471.42
monero (xmr)28020.84432.51
zcash (zec)15383.06396.87
litecoin (ltc)33916.88338.02
verge (xvg)57096208.02137.03
digibyte (dgb)24137676.50105.96
zencash (zen)17976.3957.07
dogecoin (doge)142988952.4152.91
vertcoin (vtc)355654.7842.87
monacoin (mona)151845.2338.08
florincoin (flo)3450758.2315.98
groestlcoin (grs)162707.9511.53
gamecredits (game)289460.158.34
viacoin (via)36848.415.20
einsteinium (emc2)349127.665.07
unobtanium (uno)184.984.20
monetaryunit (mue)683411.403.61
gulden (nlg)396614.783.02
crown (crw)49998.552.63
peercoin (ppc)13603.701.86
namecoin (nmc)17272.511.80
cannabiscoin (cann)638049.721.61
startcoin (start)1129855.601.27
curecoin (cure)62528.471.20
feathercoin (ftc)136041.281.18
unbreakable (unb)23902.160.82
mazacoin (maza)12050011.400.60
auroracoin (aur)16528.120.49
sexcoin (sxc)144363.070.18
bata (bta)14617.630.12
novacoin (nvc)644.360.12
joulecoin (xjo)105702.360.12
blakecoin (blc)94325.010.10
phoenixcoin (pxc)139334.760.07
worldcoin (wdc)129610.020.06
emark (dem)37496.140.06
terracoin (trc)3294.370.03
aricoin (ari)239389.580.02
emerald (emd)17189.440.02
bitbar (btb)22.680.01
quatloo (qtl)8222.620.01
nyancoin (nyan)73898.200.01
quark (qrk)3625.290.00
orbitcoin (orb)132.390.00
tigercoin (tgc)5390.190.00
acoin (acoin)167.000.00
catcoin (cat)7327.390.00

مشاوره

بیش از 5 سال سابقه طراحی و راه اندازی فارمهای استخراج رمزارزها در عرصه بین المللی

پشتیبانی

ماینینگ باکس با برخورداری از متخصصین مجرب بستری منحصر بفرد برای پشتیبانی از کاربران فراهم آورده است

آموزش

گروه های متعدد در رسانه های اجتماعی و بخش پرسش و پاسخ فروم ماینینگ باکس در کنار محتوا های آموزشی تولید شده توسط متخصصین ما شما را در آشنایی با حوزه استخراج رمز ارزها یاری میکند

راه اندازی فارم های صنعتی

سابقه راه اندازی فارمهای گوناگون در ابعاد مختلف در کارنامه مایتینگ باکس می درخشد..